Všechny fotografie umístěné na těchto stránkách jsou majetkem jejich autorů a jsou chráněna autorským zákonem.


Občanský zákon


Ochrana osobnosti (stav k 1.11.2000)

§11


Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.


§12

(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.


(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.


(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.


Obdobně probíhá ochrana fotografií nemovitostí, ochranných značek, uměleckých děl, ...


Odkazy:


Autorské právo

Zákon ze dne 7. dubna 2000

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)


Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon ze dne 4. dubna 2000

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů


Stránky o svobodném software

GNU Free Documentation License

Smyslem této licence je učinit manuál, učebnici nebo jiný funkční a užitečný dokument "svobodným" v tomto významu: zaručit každému skutečnou svobodu pro jeho kopírování a šíření, s úpravami či bez úprav, ať už komerčně nebo nekomerčně.